Factsheet houtrook

Er zijn 950.000 houtkachels in gebruik, maar het aantal uren dat gestook wordt, de hoeveelheid hout en andere stoffen en wat hiervan de emissie bedraagt is niet goed bekend bij de overheid. Het grote aantal kachels (neemt in aantal toe), het slechte stookgedrag en de hoge bevolkingsdichtheid van Nederland zorgen er voor dat er in woongebieden grote overlast ontstaat. De rijksoverheid vindt dit een lokaal probleem, maar de gemeenten hebben onvoldoende kennis en middelen om dit probleem aan te pakken. En rook stopt niet bij de gemeentegrens. Welke oplossingen zijn er.

Gezondheidsrisico’s

 • Risico op kanker door houtrook is 12x groter dan door tabaksrook.
 • Tabaksrook veroorzaakt schade gedurende 30 seconden na inhalering.
 • Houtrook blijft 40x langer in het lichaam en veroorzaakt daardoor meer schade (EPA, Rozenberg 2001)
 • Houtrook staat op de lijst geurhinder (CBS) op nummer één.
 • Houtrook kan het DNA veranderen.
 • Houtrook verhoogt de kans op longziekten, hart- en vaatziekten. Mensen met deze aandoeningen lopen nog meer gevaar.
 • 1 kg hout is ca 160 microgram dioxines. Getest met verschillende houtsoorten en kachels. (Nestrick, 1982). Dioxine veroorzaakt kanker en leveraandoeningen.
 • 5 microgram/M3 PM 2,5 neemt de kans op longkanker met 18% toe.
 • 10 microgram/M3 PM 10 neemt de kans op longkanker met 22% toe.
 • Zorgwekkend is dat onderzoekers geen grens vonden waaronder het risico nul is.(ESCAPE 17 Europese landen july 2013)
 • Kinderen zijn extra kwetsbaar door luchtverontreiniging door houtkachels (Bureau Blauw).
 • Het gebruik van houtkachels vergroot de kans op luchtweg aandoeningen ook bij de stoker en medebewoners.

 

Metingen (soort)

 • Houtstook is puntbelasting. Metingen die de overheid uitvoert vinden plaats over groot gebied. Gegevens worden gesaldeerd. Cijfers over emissiewaarden van de overheid op lokaal gebied zijn daarom misleidend.
 • 17 tot 79% gemeten fijn stof in huizen zijn afkomstig van houtkachels (Naaher).
 • Metingen zijn gesaldeerde waarden. Ook de zomeruitstoot wordt meegenomen. Deze zijn niet relevant voor de seizoensgebonden houtstook van kachels.

 

Emissie

 • Redelijk schone kachel bij stabiele lucht, koude windstille avond verbranden van 3 kg hout kan een gebied van 200x200m met 50mg/m3 aan fijn stof belasten (ECN).
 • 5 microgram/M3 PM 2,5 neemt de kans op longkanker met 18% toe
 • 10 microgram/M3 PM 10 neemt de kans op longkanker met 22% toe
 • Zorgwekkend is dat onderzoekers geen grens vonden waaronder het risico nul is.(ESCAPE 17 Europese landen july 2013)
 • In 2007 ->  25,3 gr dioxines in de lucht waarvan 20,7 gram veroorzaakt werd door consumenten (TEQ).
 • 1 kg hout is c.a. 160 microgram dioxines. Getest met verschillende houtsoorten en kachels. (Nestrick, 1982). Dioxine veroorzaakt kanker en leveraandoeningen.
 • In fijn stof zitten kankerverwekkende stoffen, naast bijtende en irriterende stoffen, oxidatieve ontstekingbevorderende stoffen en bloeddrukverhogende stoffen.
 • Houtrook bestaat  NOx( stikstofoxide), CO koolmonoxide, Polycyclische aromatische koolwaterstoffen ofwel PAK’s , dioxine
 • Volgens www.emissieregistratie.nl is houtstook door particulieren de grootste bron fijn stof in Nederland wat betreft fijn stof en dioxines.
 • Methaan is erg slecht voor milieu.
 • Een houtkachel vervuild 1000x meer dan een gaskachel.
 • 17 tot 79% gemeten fijn stof in huizen zijn afkomstig van houtkachels (Naaher).

 

Kachel

 • TNO, NEN en DIN keurmerk is gebaseerd op techniek. Zegt weinig over rendement en emissie.
 • Onderzoek Den Tonkelaar in 1984 gaf al aan dat 20 % van de huishoudens een houtkachel of open haard heeft.

 

Kosten maatschappij

 • Iedere kg verstookt hout kost de maatschappij 4$ (ziek en verloren levensjaren).( US Environmental Protection Agency)
 • Stank is hinder. Verlies van woongenot kost € 95,14 – €185,42 per gezin per jaar. ( Rijkswaterstaat)
 • Elke kg uitstoot pm10 kost de overheid €376,91 aan gezondheidskosten.
 • Gezien de problemen die Nederland heeft om aan de EU eisen van luchtkwaliteit de voldoen is het tijd voor vergaande maatregels. Ook gezien de eisen die waarschijnlijk in 2020 worden gesteld.
 • Fijn stof concentratie ligt 25% hoger dan het Europees gemiddelde.