Tag

houtkap

Netwerkbijeenkomst geënt op de problemen door stoken van hout van SME Advies afronden met de workshop Goed Stoken!

De vuurkorf

SME Advies organiseert op 18 februari een Netwerkbijeenkomst Houtstook (problemen veroorzaakt door het stoken van hout). Bedoelt voor ambtenaren van gemeenten die deelnemen aan het programma ‘De slimme en Gezonde stad’, notabene in het leven geroepen door het ministerie van I&M.  De interessante onderwerpen die worden besproken en de rol van het Ministerie van I&M bespreek ik hierna. Maar eerst even dit:

HOE IS HET MOGELIJK DAT DEZE BIJEENKOMST WORDT AFGESLOTEN MET DE WORKSHOP ‘GOED STOKEN’ en een borrel door in2nature. Dat kunnen wij echt niet begrijpen? Let wel: in2nature is vooral bedreven in het maken van vuur in de natuur. Waarom niet een aantal longpatiënten uitnodigen die u vertellen, of zelfs nog beter, mee laten maken wat het is om luchtwegproblemen te hebben. ECHT ONGELOOFLIJK!!

Dan ten aanzien van de inhoud.

Tijdens deze bijeenkomst staan interessante onderdelen op de agenda zoals ‘Hoe zet je principes uit gedragswetenschappen in bij de aanpak van Houtstook?’ Tevens gaan de ambtenaren in werkgroepen uiteen om een oplossing voor houtstook in de eigen gemeente uit te werken. Op gebied van:

  • Bewustwording en gedragsverandering
  • Wet- en regelgeving
  • Technische oplossingen

Aan het eind van de dag vindt een terugkoppeling plaats en worden vervolgacties geformuleerd. Nu doet zich het vreemde feit voor dat het programma ‘De slimme en gezonde stad’ onder de vlag van het ministerie van Infrastructuur en Milieu valt. Op de site staat volgend te lezen: Met het programma Slimme en Gezonde Stad zoekt het Ministerie van IenM – samen met partijen zoals steden, bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties – naar slimme oplossingen voor een gezonde, duurzame en leefbare stad. De focus ligt daarbij op luchtkwaliteit en geluid, twee thema’s die uit oogpunt van milieu in hoge mate bepalend zijn voor de kwaliteit van de leefomgeving en de gezondheid van bewoners.

Tegelijkertijd heeft dit ministerie het RIVM opdracht gegeven het platform Houtstook (werktitel) vorm te geven. De staatssecretaris heeft in haar beantwoording aan de kamer onlangs het volgende geschreven:

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het initiatief genomen om te komen tot de oprichting van het Platform Houtstook. Het RIVM coördineert dit Platform. De opdracht aan het Platform is het vergroten en verspreiden van kennis over hoe de overlast en mogelijke gezondheidsschade van het stoken van hout door particulieren kan worden verminderd en voorkomen. In het Platform worden verschillende partijen afkomstig uit het veld van onderzoek, maatschappelijke organisaties, ondernemers en overheid vertegenwoordigd, waarmee een breed gedragen aanpak van de houtrookoverlast nagestreefd wordt. Het Platform zal dan ook worden betrokken bij de uitvoering van de motie Cegerek c.s., waarin de regering wordt verzocht de problemen en mogelijke oplossingen voor de gezondheidsklachten als gevolg van houtstook in kaart te brengen.

Wat is de verbindende factor? De stichting heeft geen idee. Maar we zijn erg benieuwd naar de gevonden oplossingen. Als stichting zien we deze graag tegemoet en willen deze objectief beoordelen op haalbaarheid in relatie tot de doelstelling van het platform: het voorkomen of verminderen van overlast en/of gezondheidsschade door het stoken van hout en andere vaste brandstoffen. We nemen aan dat het ministerie van I&M zorgdraagt voor verbinding. En hopelijk sluit SME Advies, bij voorkeur na interventie van I&M, de dag op een andere manier af.

 

 

De hardnekkige mythe CO2; reactie op artikel in de Volkskrant

De meeste kranten in Nederland hebben op 27 oktober een bericht geplaatst over het rapport van de GGD Noord Nederland (Groningen, Friesland en Drenthe). Zo ook de Volkskrant.

Bron: Volkskrant 27 oktober 2015 GGD wil strengere regels open haard en houtkachel

In haar artikel schrijft de Volkskrant onder andere het volgende:

Zo’n 13 procent van de Nederlandse huishoudens heeft nog een open haard of houtkachel in huis, blijkt uit een laatste inventarisatie in 2010. Veel mensen gebruiken hun haard ook als (bij)verwarming. Dat heeft klimaatvoordelen, doordat hout bij verbranding net zoveel CO2-uitstoot als de boom bij zijn leven had opgeslagen: er komt dus geen extra CO2 vrij – mits er voor de gekapte bomen nieuwe worden aangeplant.

Een haard of houtkachel stoot behalve fijnstof, ook koolmonoxide, stikstof- en zwaveloxide, dioxine en koolwaterstoffen uit. Hoeveel van deze stoffen vrijkomen, staat of valt met de verbranding. Bij volledige verbranding is de uitstoot laag, bij onvolledige verbranding hoog. En de verbranding is weer afhankelijk van de brandstof, het stookgedrag (hoge temperatuur is beter) en het type kachel. De meeste warmte verdwijnt ook nog eens via de schoorsteen.

Reactie

Goed om te lezen dat de GGD onder de aandacht brengt dat hout stoken allesbehalve ‘milieuvriendelijk’ is.

Nog een andere hardnekkige mythe is dat hout stoken klimaatneutraal zou zijn. Ook dit artikel rept over ‘klimaatvoordelen’. Niets is echter minder waar. De European Environment Agency concludeerde al in 2011 dat hier sprake is van “een foutieve veronderstelling die resulteert in een serieuze boekhoudfout.” Het negeert de decennia die het kan duren voordat het bos de uitgestoten CO2 weer opneemt, als het al terug groeit. Ook verdwijnt met het omhakken van de boom onmiddellijk de capaciteit om CO2 te absorberen.

Het duurt eeuwen voordat oude bossen de uitgestoten CO2 weer hebben opgenomen. Zelfs voor productiebossen is dit volgens wetenschappers decennia tot eeuwen. De onmiddellijke CO2-uitstoot per energie-eenheid ligt bij hout echter wel vele malen hoger dan bij fossiele brandstoffen.
Gevolg: terwijl we denken goed bezig te zijn, helpen we alsnog ons klimaat om zeep. En bovendien de luchtkwaliteit. Aardgas brandt ‘schoon’ (CH4 + 2 O2 -> CO2 + 2 H2O + warmte). Olie is al een complexer molecuul, waarbij meer schadelijke stoffen vrijkomen. Steenkool is een ramp qua koolstofintensiteit en troep (denk aan kwik). Er is dan ook veel weerstand tegen nieuwe kolencentrales. Maar hout, als meest ‘basale’ vorm van zonne-energie vastgelegd in plantaardig materiaal, vormt de overtreffende trap – zowel qua luchtvervuiling als koolstofintensiteit. Ook als de verbranding onder perfecte omstandigheden plaatsvindt komen er, simpelweg door de samenstelling, veel carcinogenen en ultrafijnstof vrij.
schema verbranden biomass
Pogingen om de duurzaamheidsstandaarden op EU-niveau aan te passen strandden tot dusverre op weerstand van Finland en Zweden. Door de overheidsstimulering worden op dit moment massaal bossen in het zuidoosten van de VS omgehakt en naar Europa verscheept. En daar schiet niemand iets mee op. Het zou beter zijn gewoon te investeren in driedubbel glas: een bewezen en eenvoudige oplossing.

Links:

SC Opinion on Greenhouse Gas Accounting in Relation to Bioenergy – 15 September 2011:

Pulp Fiction – The European Accounting Error That’s Warming the Planet:

Vaclav Smil – The Visionary Energy Solution: Triple Windows:

Amsterdamse milieuwethouder: Houtstook in steden is ongezond en hinderlijk

De Amsterdamse wethouder Abdeluheb Choho (D66) vraagt in een brief namens de vier grote steden om maatregelen. De houtkachel en de open haard staan op de lijst van onderwerpen waarop de wethouder regulering wenst: “Houtstook is ongezond en hinderlijk voor omwonenden. Wij stellen voor om naast voorlichting over de gezondheidsrisico’s ook te laten onderzoeken in hoeverre houtstook bijdraagt aan de concentraties in stedelijk gebied en wat daaraan gedaan kan worden.” Volgens Choho heeft tien procent van de Nederlanders last van de rook van de open haard van hun buren, reden genoeg voor een hulpverzoek bij de Rijksoverheid.

AiREAS meet luchtkwaliteit in Eindhoven

 


aireas-logo

Met de AirBox, een innovatief luchtmeetsysteem, meet AiREAS luchtvervuiling in de regio Eindhoven.

Eindhoven is voorloper in AiREAS. Het beleeft in deze stad zijn primeur. In Eindhoven is de belangrijkste bron van luchtverontreiniging het verkeer. Het mengsel van uitlaatgassen uitgestoten door auto’s, vrachtwagens en bussen op snelwegen en in de stad zorgt voor relatief hoge concentraties luchtvervuiling. Daarnaast is van belang wat er van buiten de stad komt (de ‘achtergrond’). Denk ook aan andere hindernissen zoals vervuiling door de BBQ in de zomer en door houtverbranding in de winter. De AirBoxen (van ECN) maken de concentraties en de bewegingen door de stad zichtbaar. Ze meten vooral de allerfijnste stofdeeltjes, het zg. ultrafijnstof, en daarnaast stikstofdioxide en ozon. De bedoeling is d.m.v. de metingen wetenschappelijk onderzoek op het gebied van gezondheid te ondersteunen. De Stichting Houtrookvrij onderhoud contact met AiREAS over de metingen van houtrook. Voor meer informatie over AiREAS, klik hier.

Stichting Houtrookvrij op TV in Het Groene Oosten

Insteek: Houtrook is giftig!

Het Groene Oosten is dé tv-serie over duurzame ontwikkelingen in Overijssel.
In deze tv-serie worden innovatieve en duurzame projecten uit de regio uitgelicht. Met ludieke en spectaculaire items laat Het Groene Oosten zien dat duurzaam leven niet suf is, maar juist heel leuk en logisch.
Tijdens deze uitzending is op een speelse manier stilgestaan bij de vraag: Waarom waarschuwen milieu- en gezondheidsorganisaties al jaren voor de risico´s van houtrook? Stichting Houtrookvrij en mevrouw Carla Anzion, voorzitter van de sectie Geur van de Vereniging van Milieuprofessionals (VVM) werkten aan de uitzending mee: Bekijk de uitzending.

Help, ons bos wordt gekapt!

(Bron: Stichting Kritisch Bosbeheer) Sinds de herfst van dit jaar (2014) ontvingen wij opvallend meer meldingen van verontrustende mensen uit het land die klaagden over ogenschijnlijk onnodige boskap. Wij constateren dat er veranderingen in de bosbouw gaande zijn. Dat er een hogere druk staat op natuurbeheerders om meer inkomsten te generen. Dat ook steeds meer gekapt wordt voor duurzame energie.

Dit artikel is op 20-12-2014 geplaatst

Bosbouw is in Nederland al decennia structureel verliesgevend. Dat lijkt te veranderen. Door duurzame energie. De werkkosten voor het oogsten van brandhout zijn aanzienlijk goedkoper dan van gebruikshout. Rijp en groen behoeft slechts verzameld en versnipperd te worden. Inladen en rijden maar. Niet kwaliteit maar kwantiteit is gevraagd. In de meeste gevallen verdwijnt dat hout als ‘bijstook’ in kolencentrales. Soms ook als aanvulling in afvalverbrandingsovens of in daarvoor opgerichte meest kleinere warmtecentrales voor interieurverwarming.

Door hout te verbranden verkleuren de klimaat-spreadsheets op slag een stuk groener. Hout bevat immers per kilo een zekere hoeveelheid CO2. Dit wordt afgeboekt op de landelijke hoeveelheid CO2-uitstoot. Dat maakt het voor de overheid zo interessant om hout te verbranden. Dat er per saldo CO2 uit het hout aan de atmosfeer wordt toegevoegd, is volgens de rekenwonders geen groot probleem. Want hout groeit immers vanzelf (?) bij. Na 20, 50, of 100 jaar is de balans weer in evenwicht? Men neemt aldus toch op zijn minst een voorschot – een hypotheek – op de wens dat het hout dat zojuist werd verstookt ook inderdaad weer bijgroeit. Zou kunnen. Het zou ook niet kunnen. De bosbouwer op zijn beurt kan met de geringste inspanning ooit per kuub toch de volle prijs incasseren. Ook hij is er blij mee.

Dat vers hout 50 tot 60 procent water bevat deert de spreadsheets niet. Wel de hoeveelheid daaruit te onttrekken energie. Want dat daalt doordat nat hout helemaal niet zo best brandt. Versnipperd hout vooraf drogen kan technisch gezien wel, maar daarvoor is dezelfde hoeveelheid energie nodig als je er mee wint. Versnipperd hout op natuurlijke wijze laten drogen is vrijwel onmogelijk. Het gaat binnen een dag al hevig schimmelen en broeien. Bacteriën en schimmels eten dan de energie in het hout op. Al met al is het kunstmatig drogen een kostbare grap zonder energetische winst.

Lees het hele artikel.