Welke gevaarlijke stoffen zitten er in houtrook?

gevaartekenskopieZowel fijn stof als vele verbindingen in de houtrook zijn potentieel schadelijk voor gezondheid en milieu. Geurcomponenten hoeven niet direct schadelijk te zijn maar kunnen wel aanleiding geven tot klachten betreffende stankoverlast. Houtrook die qua geur als bijzonder onaangenaam wordt ervaren kan een indicator zijn voor een slechte verbranding en voor de aanwezigheid van vele andere schadelijke verbindingen in de houtrook. Dat hoeft echter niet samen te gaan. Een nagenoeg volledige verbranding van houtsoorten van tropische herkomst kan een zeer sterke rookgeur opleveren. Omdat deze geur voor ons exotisch is wordt deze al snel als onaangenaam gekwalificeerd, terwijl er geen sprake hoeft te zijn van een schadelijke rook. Klachten betreffen veelal de stank van houtrook en de psychologische associatie met schadelijkheid. De uitstoot van fijn stof zal, voor zover deze niet als sterk gekleurde rook of als stank wordt waargenomen, daarentegen weinig aanleiding geven voor mensen om te klagen terwijl fijn stof wel degelijk een bedreiging vormt voor de volksgezondheid. (bron: Ecolink solutions)

Zoals hierboven beschreven bevat meer veel verschillende chemische stoffen of samenstellingen.
Hieronder een lijst met een aantal van deze stoffen. Bron document van burningissues.org, onderdeel van Clean Air Rivival.

Meer weten welk effect de stoffen op de gezondheid kunnen hebben.

In de  factsheets van het RIVM, Risico’s van Stoffen kunt u meer lezen over de gevaren van deze stoffen. Bij de meeste stoffen  staan ook een of meerdere gevaarsetiketten. Uitleg van de gevaarsetiketten.

 Zeer Zorgwekkende Stoffen

Zeer zorgwekkende stoffen die in Nederland worden geproduceerd, gebruikt of in het milieu aangetroffen, worden door de Nederlandse overheid met voorrang aangepakt. Het doel is om deze stoffen uit de leefomgeving te weren of tenminste beneden een verwaarloosbaar risiconiveau te brengen (of te houden). In de lijst staat de X voor de stoffen die op deze lijst voorkomen.

 

 X carbon monoxide – Koolmonoxide
methane
 X VOCs (C2-C7), volatile organic compounds – Vluchtige organische stoffen of VOS is de verzamelnaam voor een groep van koolwaterstoffen die, zoals de naam al suggereert, makkelijk verdampen
aldehyde
 X formaldehyde
acrolein
propionaldehyde

butyl aldehyde

acetaldehyde
furfural
 X furanen
 X benzeen
 X alkyl
 X tolueen
 X azijnzuur
 X mierenzuur
stikstofoxiden (NO, NO2)
zwaveldioxide
 X methylchloride (chloormethaan)
 X naftaleen gesubstitueerd
 X naftalenen
zuurstofrijk monoaromatics
guaiacol
syringol
 X fenol
catechol
deeltjes organische koolstof
 X zuurstof polycyclische aromatische koolwaterstoffen
fluorene
 X fenantreen
 X antraceen
methylantraceen
 X fluoranthene
 X pyreen
 X benzo(a)antraceen
 X chryseen
benzofluoranthenes
 X benzo(e)pyreen
 X benzo(a)pyreen
 X peryleen
ideno (1,2,3 -cd) pyreen
benz (ghi) peryleen
coroneen
 X dibenzo (a, h) pyreen
retene
 X dibenz (a, h) antraceen
spoorelementen: Na, Mg, Al, Si, S, Cl, K, Ca, Ti, V,   Cr +, + Mn, Fe, Ni +,
Cu, Zn, Br, Pb +,
deeltjesvormige elementaire koolstof onvertakte   alkanen (C24-C30)
cyclische di-en triterpenoïden
dehydroabiëtinezuur
isopimaric zuur
lupenone
friedelin
chloordioxinen