Over de drempel in Straatsburg (EHRM)

Over de drempel in Straatsburg (EHRM)
3 november 2021 Francis Nijenhuis
EHRM NEEMT ONZE HOUTSTOOKCASE IN BEHANDELING

Na drie maanden wachten hebben we goed nieuws ontvangen van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) in Straatsburg! Onze zaak wordt in behandeling genomen! We zijn opgelucht, want het EHRM verwerkt heel veel zaken en veel zaken stranden al in de eerste fase na de aanmelding. Dat betekent dus dat onze advocaat mr. D. Sanderink goed werk heeft afgeleverd. Over wat hieraan vooraf ging heeft u eerder op de site van Stichting HoutrookVrij kunnen lezen.
We zijn daarnaast dankbaar voor de mensen die ons financieel en emotioneel ondersteunen, alleen dankzij hen konden we deze belangrijke stap zetten. We hopen ons streefdoel van 15.000 euro snel te behalen. Dit bedrag is nodig om de kosten van deze rechtszaak te dekken.

De argumentatie

We krijgen veel vragen over waar we ons op richten in onze rechtszaak. Aangezien we een document van 300 pagina’s hebben ingeleverd volgt hieronder een beknopte samenvatting:

Volgens de meest recente informatie van de  rijksoverheid zijn er 1 miljoen houtkachels in Nederland. Tijdens het verbranden van hout komen stoffen vrij die schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens, zoals fijnstof (PM2,5). De gemiddelde uitstoot van PM2,5 door particuliere houtstook in Nederland is 23% van de totale jaarlijkse uitstoot van PM2,5.

Prof.dr. Lars Hein, hoogleraar aan de universiteit van Wageningen (WUR), heeft aangegeven dat in Nederland de gezondheidseffecten van houtstook behoorlijk onderschat worden. Hij berekende dat houtstook in Nederland minimaal 3000 voortijdige sterfgevallen per jaar veroorzaakt. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geeft aan dat het verlagen van de fijnstofconcentratie (PM2,5) bijdraagt aan levensverlenging.

De Gezondheidsraad schrijft in zijn rapport Gezondheidswinst door schonere lucht dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen blootstelling aan fijnstof PM2,5 en gezondheidsklachten, met gevolgen als ziekenhuisopnames en sterfte. Vooral mensen met een kwetsbare gezondheid, ouderen en kinderen zijn extra gevoelig voor luchtvervuiling. Ook een kortdurende blootstelling aan verhoogde concentraties van luchtverontreiniging kan gepaard gaan met ernstige gezondheidsklachten.

In Nederland ontbreekt specifieke regelgeving voor de uitstoot van fijnstof door houtstook, ondanks het feit dat de huishoudens verantwoordelijk zijn voor 23% van de totale uitstoot van fijnstof PM2,5 in Nederland. De particuliere huishoudens behoren daarmee tot de grootste vervuilingsbron van fijnstof PM2,5. De Nederlandse en EU wetgeving hanteert veel hogere grenswaarden dan die van de WHO.

Aangezien er geen wettelijke regelgeving bestaat rond de uitstoot van fijnstof PM2,5 als gevolg van particuliere houtstook, biedt de wet- en regelgeving geen bescherming tegen houtrook met als meest schadelijke onderdeel het fijnstof PM2.5 bestaat. Terwijl het vaststaat dat de blootstelling aan fijnstof PM2,5 ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Dit laatste erkent ook de Raad van State. In Nederland vindt houtstook veelal plaats in dichtbevolkte gebieden.

We meten al geruime tijd fijnstof PM2,5 (via Scapeler.com en Stichting HoutrookVrij) en uit onze metingen blijkt dat regelmatig het WHO 24- uurs  gemiddelde van 25 ug/m3 wordt overschreden. De verscherpte nieuwe WHO-advieswaarde daarvoor bedraagt inmiddels 5 ug/m3. Dit is in strijd met de positieve inspanningsverplichtingen van Nederland op grond van art. 2 en art. 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. We beroepen ons daarbij op reeds bestaande jurisprudentie uit het EHRM.

Anders dan de Raad van State beweert hoeven wij rechtens niet te bewijzen dat in ons individuele geval causaal verband bestaat tussen onze bestaande gezondheidsklachten en de houtstook van onze buren. Voor de toepasselijkheid en schending van art. 2 en art. 8 EHRM is immers voldoende aannemelijk gemaakt dat ons gezin blootgesteld wordt aan concentraties van PM2,5 die de advieswaarde van de WHO overschrijden en dat Nederland onvoldoende maatregelen treft om die blootstelling terug te brengen tot een veilige waarde. Dus tenminste tot de advieswaarde van de WHO.

Tot zover onze informatie over de zaak. De inschatting is dat het nog een jaar gaat duren voordat een uitspraak is te verwachten. Dus van een ieder wordt veel geduld gevraagd. Wij hopen natuurlijk op een positieve uitspraak, die ook andere houtrook gedupeerden verder helpt in hun strijd voor gezonde ademlucht.

Tot grote teleurstelling heeft het EHRM uiteindelijk onze rechtszaak niet ontvankelijk verklaard.

Familie Kuipers

Vervolg en Praktische informatie

De Raad van State heeft in een latere rechtszaak de uitspraak gedaan dat een gemeente toch deugdelijk onderzoek dient te doen naar de aangegeven overlast door houtkachels.

Daarom is het overgebleven geld besteed aan het opstellen van een juridisch goedgekeurd stappenplan. Gedupeerden van houtkachels kunnen zo de gemeente vragen naar goed onderzoek en een juiste beoordeling om te handhaven. Het stappenplan bestaat uit voorbereidingen, een publiekrechtelijke procedure, een bezwaarprocedure en uiteindelijk een beroepsprocedure. Gemeenten kunnen zich nu niet zonder meer onttrekken bij overlast en gezondheidsklachten. Het doel is dat ze gaan meten en een procedure gaan ontwikkelen om te handhaven. Voor het (juridische) stappenplan op deze website klik hier.

Wilt u ons een vraag stellen mail dan naar trefpunthoutrookgedupeerden@gmail.com.
Klik hier voor het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens, specifiek voor de artikelen 2 (recht op leven) en 8 (recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven).

45mm-wide case in polished steel with wire-style lugs typical of how early wrist watches looked. This was because early wrist watches were really just pocket watches with lugs soldered to them. These two longines telemeter chronograph mens designer belts replica watch are chronograph watches that come in at around 41 mm wide. They feature a steel case and a durable leather strap. The movement is self-winding, stop and reset the chronograph and there is no way to restart the timer without resetting. The earliest watches were built around the Lemania cal. 15CHT and later models.