Tag

Longfonds

Longfonds: “Beleid overheid inzake houtkachels onvoldoende”

De reactie van het Longfonds op het houtstookbeleid van de overheid: “Voor het Longfonds is dit onvoldoende,” aldus Pauline van Voorst, woordvoerder van het Longfonds.
“De nadruk ligt in de voorlichting nu op beter stoken. Dat betekent nog steeds uitstoot van schadelijke stoffen. Wij vinden het belangrijk dat het algemeen publiek goed wordt geïnformeerd over de risico’s voor hun gezondheid en dat zij worden aangeraden niet op hout te stoken.”
 
“Het Longfonds vindt het belangrijk om bij een stookalarm te vermelden dat je beter helemaal niet op hout moet stoken, anders is een stookalart een legitimering van stoken op de dagen dat er geen alert is en dat is onterecht. Hout stoken is altijd ongezond.”

Informatieavond houtstook Lochem 8 november

Woont u in Lochem of omgeving? Op 8 november organiseert Longfonds Gelderland een gratis informatieavond over de gezondheidsschade die ontstaat door het stoken van hout, wat u zelf kunt doen en de rol van gemeenten.

Het Longfonds adviseert mensen om geen hout te stoken en pleit voor strengere maatregelen om gezondheidsschade te voorkomen.

Input Longfonds en Stichting Houtrookvrij voor lokale verkiezingsprogramma’s

De brief die het Longfonds en de stichting naar gemeenten heeft gestuurd.

Pak houtstook door particulieren aan

 Amersfoort, 15 juni 2017

Nederland telt een miljoen mensen met een longziekte. Houtrook verergert vaak hun gezondheidsklachten. De rook van houtkachels, open haarden, barbecues en vuurkorven is echter voor niemand gezond. Lokaal kunnen de risico’s hoog oplopen. Het Longfonds en de Stichting Houtrookvrij adviseren mensen om geen hout te stoken. Neemt u in uw verkiezingsprogramma maatregelen op die nodig zijn voor gezonde lucht?

In veel gemeenten leidt het stoken van hout door particulieren tot problemen. Het is een bron van luchtvervuiling, lokaal tot wel 40 procent van de totale luchtvervuiling, overlast, ziekte en burenruzies. In 2016 vroeg de Vereniging Nederlandse Gemeenten in een enquête aan haar leden of er lokaal overlast werd ervaren. Ongeveer een derde (124) van de Nederlandse gemeenten hebben de enquête ingevuld. Meer dan de helft van hen geeft aan dat zij inwoners hebben die houtrook van particulieren als overlast ervaren.

Nederland telde in 2011 bijna een miljoen kachels en open haarden[i] en dit aantal neemt toe vanwege het onterecht duurzame en goedkope imago van houtstook. Het CBS berekende in 2009 dat in Nederland 10 procent van de bevolking hinder ondervindt door houtrook[ii]. Sommige gemeenten noteren inmiddels hogere overlastcijfers, zoals Amersfoort waar 28 procent van de mensen regelmatig last heeft van houtrook[iii]. Hoe is dat in uw gemeente?

Iedereen loopt een gezondheidsrisico

Luchtvervuiling kan mensen ziek maken. De stoffen die vrijkomen bij het stoken van hout dragen bij aan luchtvervuiling. In de directe omgeving veroorzaakt houtrook gezondheidsklachten door fijn stof. Het RIVM[iv] neemt aan dat fijnstof uit houtrook en verkeer even schadelijk zijn voor de gezondheid. Ook kankerverwekkende (PAK’s)-en giftige stoffen als VOS en koolmonoxide komen vrij bij de verbranding van hout.

Mensen met een longziekte zijn gevoeliger voor houtrook dan mensen met gezonde longen. Ook ouderen, mensen met een hart- en vaatziekte en gezonde kinderen krijgen eerder gezondheids-klachten door houtrook. Deze ‘gevoelige groepen’ kunnen benauwd worden, moeten veel hoesten of hun longfunctie wordt slechter. Bij hoge blootstellingen kunnen de klachten lang aanhouden, ook als het vuur al uit is. Dit belemmert mensen in hun dagelijkse leven. De gevolgen zijn snel merkbaar. Iedereen loopt een gezondheidsrisico, ook de stoker zelf.

Niemand meer zieke longen door houtrook

Longpatiënten die in de buurt wonen van bijvoorbeeld een houtkachel kunnen zich niet beschermen tegen houtrook. Het is onmogelijk om de eigen woning zo af te sluiten dat de rook niet meer binnendringt. Bovendien is het juist nodig om steeds te ventileren om de luchtkwaliteit binnenshuis gezond te houden.

Het Longfonds wil dat niemand meer zieke longen krijgt door het inademen van lucht. Het Longfonds en de Stichting Houtrookvrij willen de gezondheidsschade van houtrook voorkómen, met name bij gevoelige groepen zoals mensen met een longziekte, kinderen en ouderen. Daarom pleiten wij er voor om niet op hout te stoken. Wij roepen mensen op om te kiezen voor gezondheid en voor (sfeer)verwarming zonder uitstoot van schadelijke stoffen.

 

Wat kunt u doen

Een eerste stap in de goede richting is een stookverbod bij mist en windstil weer. Vlaanderen geeft het goede voorbeeld: https://www.vmm.be/lucht/luchtkwaliteit/stookadvies/wanneer-geven-we-stookadvies

Daarnaast is goede voorlichting over de gezondheidsrisico’s van houtstook nodig. Veel mensen zien een houtvuur als gezellig en zijn zich niet bewust van de schadelijkheid voor de gezondheid van henzelf en hun omgeving. Start bijvoorbeeld een lokale voorlichtingscampagne zoals Den Haag heeft gedaan of geef informatie bij het gemeentenieuws in lokale media.

Neem mensen die aangeven ziek te worden van de houtrook van hun buren serieus. Onderzoek de klacht, handhaaf waar nodig en stel bemiddeling tussen gehinderde en stoker beschikbaar.

Pak houtstook door particulieren aan. Wij rekenen op u.

 

 

[i] TNO-rapport ‘Emissiemodel Houtkachels’ van 16 februari 2011

[ii] http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/natuur-milieu/publicaties/artikelen/archief/2009/2009-2714-wm.htm

[iii] https://www.amersfoort.nl/nieuws/28-ervaart-overlast-door-gebruik-open-haard.htm

[iv] Gezondheidseffecten van houtrook, een literatuurstudie, RIVM, 2011

Longfonds heeft gemeenten gevraagd de problemen door houtstook serieus te nemen

longfonds logo

Brief van het longfonds aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten (klik op de link voor het orgineel)

Geachte dames en heren,

Het Longfonds volgt met belangstelling de ontwikkelingen binnen de Vereniging Nederlandse Gemeenten omtrent de aangehouden motie aanpak houtrook ingediend door de gemeenten Amersfoort en Leeuwarden. Het Longfonds pleit voor een positief standpunt van de VNG ten aanzien van deze motie. Het is hoog tijd dat gemeenten adequate handvatten krijgen om gezondheidsschade door houtrook te voorkomen én dat mensen die ziek worden van de rook van hun buren niet langer vergeefs aankloppen bij hun gemeente, maar afdoende worden ondersteund in hun recht op bescherming van hun gezondheid.

Houtrook maakt ziek
Nederland telde in 2011 bijna een miljoen kachels en open haardeni en dit aantal neemt snel toe vanwege het duurzame en goedkope imago van houtstook. Het CBS berekende dat in Nederland 10 procent van de bevolking hinder ondervindt door houtrook. Luchtvervuiling kan mensen ziek maken. Het RIVM iiineemt aan dat fijnstof uit houtrook even schadelijk is voor de gezondheid als fijnstof uit verkeer. Ook kankerverwekkende (PAK’s)-en giftige stoffen als VOS en koolmonoxide komen vrij bij de verbranding van hout.

Er zijn één miljoen mensen met een longziekte in Nederland. Zij zijn gevoeliger voor houtrook dan mensen met gezonde longen. Ook ouderen, mensen met een hart- en vaatziekte en gezonde kinderen krijgen eerder gezondheidsklachten door houtrook. Deze
‘gevoelige groepen’ kunnen benauwd worden, moeten veel hoesten of hun longfunctie wordt slechter. Bij hoge blootstellingen kunnen de klachten lang aanhouden, ook als het vuur al uit is. Dit belemmert mensen in hun dagelijkse leven. De gevolgen zijn voor deze mensen snel merkbaar, maar blijven niet tot hen beperkt. Iedereen loopt een gezondheidsrisico, ook de stoker zelf. Lokaal kunnen de risico’s hoog oplopen.

Het Longfonds wil dat niemand meer zieke longen krijgt door het inademen van lucht. Het Longfonds wil de gezondheidsschade van houtrook voorkómen, met name bij gevoelige groepen zoals mensen met een longziekte, kinderen en ouderen.

Longfonds ondersteunt de motie
Het Longfonds is blij met de motie van de gemeenten Amersfoort en Leeuwarden. Het is een mooie stap in de goede richting. We pleiten ervoor dat het bestuur van de VNG en de Commissie Milieu, Energie & Mobiliteit kiezen voor gezondheid en het belang van de problematiek onderkent.

Longpatiënten die in de buurt wonen van bijvoorbeeld een houtkachel, kunnen zich niet beschermen tegen houtrook. Het is onmogelijk om de eigen woning zo af te sluiten dat de rook niet meer binnendringt. Bovendien is het juist nodig om steeds te ventileren om de luchtkwaliteit binnenshuis gezond te houden.

Het Longfonds wil dat gezondheid het uitgangspunt is van het gemeentelijk beleid omtrent houtrook. Wij pleiten ervoor dat u de motie aanpak houtrook van de gemeenten Amersfoort en Leeuwarden overneemt, zodat de inwoners van alle gemeenten in
Nederland beter beschermd worden tegen houtrook.

Graag treedt het Longfonds in overleg met de VNG om het belang van dit onderwerp verder met u te bespreken.